Upcoming Webinars

Удахгуй болох вебинарууд

Communicate with Different Personality Styles

Ялгаатай зан төлөвтэй хүмүүстэй харилцах нь

2021 оны 8 сарын 17

80 000₮

Dream Big, Focus Small

Томоор мөрөөдөж, жижиг зүйлд анхаарлаа хандуул

2021 оны 8 сарын 24

80 000₮

Successful Public Speaking

Амжилттай илтгэх нь

2021 оны 9 сарын 7

80 000₮


The Art of Storytelling 

Түүх ярих урлаг 

2021 оны 9 сарын 21

80 000₮


Lead Change Effectively  

Өөрчлөлтийг үр дүнтэй удирдах нь

2021 оны 10 сарын 5

80 000₮


Coaching for Improved Performance   

Гүйцэтгэл сайжруулахын тулд сурган дадлагажуулах нь

2021 оны 10 сарын 19

80 000₮

.